SERVICII SI TERMENE

Termenele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
(din anexa la Ordinul nr. 1738/2015):

tabel

*) În situaţia prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
**) Serviciile solicitate online, a căror plată se face prin aplicaţia E-payment, se furnizează de îndată, dacă informaţia este disponibilă în mediul electronic.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Ordin nr. 1738 / 2015

din 16/12/2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 959 din 24/12/2015
Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

 

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

 

Art. 1. -(1) Se aprobă termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Pentru serviciile prestate de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, directorii acestora pot stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă.
(3) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, cererea va fi soluţionată în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun şi intabularea dreptului de ipotecă convenţională, cererea se va soluţiona în termenul de soluţionare al ipotecii.
Art. 2. - Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare şi ziua eliberării neintrând în calculul acestora.
Art. 3. -(1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluţionate în regim de urgenţă, la solicitarea persoanei interesate şi cu achitarea unui tarif suplimentar.
(2) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior, în baza dovezii achitării diferenţei de tarif.
(3) Termenele pentru soluţionarea în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă. Dovada achitării tarifului pentru soluţionarea unei cereri în regim de urgenţă se ataşează la dosar de îndată.
(4) În situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în termen din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se va calcula de la data completării cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.
Art. 4. -(1) Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim normal se face la împlinirea termenului.
(2) Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim de urgenţă se poate face oricând în intervalul alocat soluţionării cererii.
Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.
Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.